Giảm 50% chi phí xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng chế phẩm sinh học.

Vừa qua, công ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật SACOTEC đã được chủ đầu tư trại heo An Phú – Bình Phước tin tưởng giao cho nhiệm vụ phục hồi lại biogas do không phát sinh khí, đồng thời COD, BOD, Tổng Nito sau biogas rất cao, làm ảnh hưởng đến hệ thống xử lý … Đọc tiếp Giảm 50% chi phí xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng chế phẩm sinh học.